Regulamin

Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO:   http://mercatum.pl/

 

 

Regulamin wchodzi w życie w dniu 06.08.2014 roku

 

 • Definicje

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

 • Klient– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę Sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w ramach Sklepu;
 • Sprzedawca – Mercatum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Frezjowa 33, 60-175 Poznań ,  NIP 7792422529, REGON 302745396 tel. +48 61 250 41 41,  adres mailowy:  biuro@mercatum.eu
 • Usługodawca -  Mercatum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Frezjowa 33, 60-175 Poznań ,  NIP 7792422529, REGON 302745396 tel. +48 61 250 41 41,  adres mailowy:  biuro@mercatum.eu
 • Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);
 • Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu;
 • Sklep internetowy Sprzedawcy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem http://mercatum.pl/ za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę Sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej ;
 • Towar – rzeczy ruchome prezentowane i dostępne w Sklepie;
 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 • Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.;
 • Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające istotne jej warunki w szczególności rodzaj, ilość i cenę Towaru.

 

 • Postanowienia ogólne.

 

 • Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają i nie ograniczają jakichkolwiek praw Klienta/Konsumenta, które przysługują im z mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności niniejszego Regulaminu z tymi przepisami prawa, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu.  
 • Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego.
 • Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną a nadto reguluje on warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie.
 • Sklep, prowadzony jest przez: Mercatum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Frezjowa 33, 60-175 Poznań ,  NIP 7792422529, REGON 302745396 tel. +48 61 250 41 41,  adres mailowy:  biuro@mercatum.eu
 • Niniejszy Regulamin określa w szczególności :
 • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego;
 • warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu internetowego;
 • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego;
 • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego;
 • Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
 • Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies
 • minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.
 • W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 • Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 • Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie główne serwisu http://mercatum.pl/ oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 • Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

 • Zasady korzystania ze Sklepu.

 

 • Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
 • Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
 • Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych  oznaczonych jako obowiązkowe.
 • Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

 

 • podał w trakcie rejestracji w Sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne,
 • wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 • dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
 • dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy,
 • Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 • Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 

 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 • korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej,
 • korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy,
 • korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

 • Procedura zawarcia Umowy sprzedaży.

 

 • W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę http://mercatum.pl/ , dokonać wyboru  towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 • Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 • W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 • Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
 • przedmiotu zamówienia,
 • jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
 • wybranej metody płatności,
 • wybranego sposobu dostawy,
 • czasu dostawy,

 

 • Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 • Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „ Potwierdzenie zamówienia” zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 • Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e- mail, o której mowa powyżej.
 • Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

 • Dostawa.

 

 • Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 • Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub istnieje możliwość osobistego odbioru.

Koszty dostawy wynoszą : w przypadku dostawy kurierem: 18 zł, odbioru osobistego - bez opłat. Szczegóły znajdują się w zakładce : warunki  dostawy.
Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

 • Termin realizacji dostawy wynosi do 2 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
 • Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://mercatum.pl/  oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 • Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

 

 • Ceny i metody płatności.

 

 • Wersje demonstracyjne udostępniane są bezpłatnie na czas 30 dni od momentu złożenia zamówienia
 • Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
 • Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
 • płatnością w systemie PRZELEWY24 w tym zapłata kartą płatniczą. Karta kredytowa zostaje obciążona w momencie dokonania zapłaty.
 • w momencie osobistego odbioru towaru w siedzibie firmy.
 • Cena Towaru uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów po złożeniu przez Klienta Zamówienia. 

 

 • Uprawnienie do odstąpienia od umowy.

 

 • Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1]Kodeksu Cywilnego, przysługuje –na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni i wysyłając je na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie.
 • Termin 10-dniowy, liczy się, w przypadku Umowy sprzedaży od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru, zaś w przypadku umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, od dnia jej zawarcia.
 • Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:

 

 • świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta przed upływem terminu 10 dni od zawarcia umowy;
 • nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
 • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
 • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
 • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
 • dostarczania prasy;

 

 • W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: Mercatum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Frezjowa 33, 60-175 Poznań ,  NIP 7792422529, REGON 302745396 tel. +48 61 250 41 41,  adres mailowy:  biuro@mercatum.eu
 • Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 • Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

 

 

 • Reklamacje dotyczące Towarów.

 

 • Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych  warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 • Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować pisemnie na adresMercatum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Frezjowa 33, 60-175 Poznań ,  NIP 7792422529, REGON 302745396 tel. +48 61 250 41 41,  adres mailowy:  biuro@mercatum.eu lub przy użyciu formularza kontaktowego. Sprzedawca  zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 • W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, sposób komunikacji i adres do korespondencji, oraz w miarę możliwości opisać przedmiot reklamacji, co ułatwi jej szybkie rozpatrzenie.
 • Sprzedawca informuje, że w przypadku Towarów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Towar nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Towaru z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

 

 • Świadczenie Usług Elektronicznych.

 

 • Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:

 

 • Konto Klienta w Sklepie;
 • Interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie;
 • Newsletter.

 

 • Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.

 

 • Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

 

 • Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.
 • Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: adres e-mail oraz Hasło
 • Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Towaru do koszyka).

 

 • Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony.
 • Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

 

 • Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

 

 • Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7 – dniowego terminu wypowiedzenia.
 • Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14–dniowego okresu wypowiedzenia.
 • wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.
 • niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.

 

 • Reklamacje w zakresie świadczenia Usług elektronicznych.

 

 • Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 • Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu.
 • Reklamacja związane ze świadczeniem Usług elektronicznych oraz dotyczące nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem Sklepu, należy kierować pisemnie na adres: Mercatum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Frezjowa 33, 60-175 Poznań ,  NIP 7792422529, REGON 302745396 tel. +48 61 250 41 41,  adres mailowy:  biuro@mercatum.eu  lub przy użyciu formularza kontaktowego. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 • W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, sposób komunikacji i adres do korespondencji, oraz w miarę możliwości opisać przedmiot reklamacji, co ułatwi jej szybkie rozpatrzenie.

 

 • Postanowienia końcowe.

 

 • Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 • Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Klientem, który nie jest Konsumentem w  rozumieniu art. 22[1]Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 

Navigation

Social Media